Γ’ Γυμνασιου

Η Γ΄ Γυμνασίου  είναι η πιο απαιτητική τάξη του γυμνασίου. Στόχος αυτής της τάξης είναι αφενός να κατακτήσουν οι μαθητές την ύλη της Γ΄ Γυμνασίου στο σύνολό της και αφετέρου να μην έχουν κανένα κενό από τις προηγούμενες  τάξεις του γυμνασίου, προκειμένου να γίνει η μετάβασή τους στο λύκειο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στο φροντιστήριο smartclass βοηθάμε το μαθητή, λειτουργώντας συνδυαστικά μέσα από τακτικές επαναλήψεις αφού “φρεσκάρει” την ύλη που διδάχτηκε στην Α΄ & Β΄ Γυμνασίου να κατανοήσει και να κατακτήσει σε βάθος την ύλη της  Γ΄ Γυμνασίου. Έτσι, οι μαθητές που μας γνώρισαν και μας εμπιστεύτηκαν από τις προηγούμενες τάξεις θα συνεχίσουν μαζί μας τη μεθοδική και λεπτομερή δουλειά, ενώ οι μαθητές που φέτος θα μας εμπιστευτούν θα εντυπωσιαστούν από το προσωπικό ενδιαφέρον και την  προσπάθεια των καθηγητών προκειμένου να χτίσουμε μαζί τις υποδομές για το Λύκειο.

Στο φροντιστήριο smartclass οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στο παιδί για να το στηρίξουν σ΄ αυτή του την προσπάθεια.

Ποια μαθήματα διδάσκονται:

Λίγα Λόγια για τα Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Οι μαθητές/τριες επιδιώκεται να αναγνωρίζουν τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας, να επισημαίνουν δομές στο αρχαίο κείμενο αντίστοιχες με εκείνες της νέας ελληνικής αλλά και να αποδίδουν το αρχαίο κείμενο σε ορθό νεοελληνικό λόγο. Επιπλέον, επιχειρείται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ό,τι δεν επιβιώνει στη ν.ε. (αναγνωριστικός γραμματισμός) και να  σχηματίζουν ό,τι επιβιώνει, καθώς και ό,τι υπηρετεί το λόγιο χρηστικό επίπεδό της, σε ό,τι αφορά:

 • τα παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων,
 • τος τύπους των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ παῖς,
 • τους τύπους της οριστικής – επαναληπτικής αντωνυμίας,
 • τους τύπους της ευκτικής ε.φ. και μ.φ. βαρύτονων ρημάτων,
 • τους ρηματικούς και ονοματικούς τύπους του αορίστου β΄ ε.φ. και μ.φ.,
 • τους τύπους των παθητικών χρόνων,
 • τις μορφές και τη λειτουργία του ποιητικού αιτίου – την παθητική σύνταξη,
 • τα είδη του μορίου ἄν,
 • την παρατακτική και την υποτακτική σύνδεση προτάσεων,
 • τις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (είδη, εισαγωγή, συντακτική θέση).

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

Στη Νεοελληνική Γλώσσα της Γ΄ Γυμνασίου οι μαθητές καλούνται πλέον να επιτελέσουν και σε επίπεδο κατανόησης και σε επίπεδο παραγωγής λόγου πολύ πιο σύνθετες δραστηριότητες, με τις οποίες θα κατακτήσουν έναν περισσότερο επεξεργασμένο λόγο, που χαρακτηρίζεται για το επίσημο και «αντικειμενικό» του ύφος. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες καλούνται:

 • να κατανοήσουν κειμενικά είδη τα οποία αφορούν σε κυρίαρχες κοινωνικές – επικοινωνιακές πρακτικές που ακολουθούνται στον δημόσιο χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας και της επιστήμης, μέσα από κείμενα έγκυρων δημοσιογράφων, επιστημόνων και διανοητών, με πλούσιο λεξιλόγιο, μακροπερίοδο λόγο και ευρεία χρήση του υποτακτικού λόγου.
 • να εξοικειωθούν με την παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων και τα είδη των προτάσεων, προκειμένου κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, υφολογικά κατάλληλο για επικοινωνιακές περιστάσεις στον δημόσιο χώρο, αλλά και με την πολυσημία, την κυριολεξία και τη μεταφορά, τη μετωνυμία, τις συνώνυμες, αντίθετες, ομώνυμες, παρώνυμες, υπώνυμες λέξεις.
 • να αναγνωρίζουν τα κειμενικά είδη της περιγραφής, της αφήγησης και της επιχειρηματολογίας

Επιπλέον, θα διδαχθούν τα εξής γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα: παρατακτική και υποτακτική σύνδεση προτάσεων, δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις, ευθύς και πλάγιος λόγος, σχήματα λόγου, σημεία στίξης.

Μαθηματικά

Στόχος του μαθήματος η εισαγωγή καινούργιων εννοιών καθώς και η επανάληψη  προηγούμενων. Πιο συγκεκριμένα στόχος των διαδικτυακών μαθημάτων είναι:

 • η επανάληψη-συμπλήρωση πράξεων με πραγματικούς αριθμούς,
 • η κατανόηση αξιοσημείωτων ταυτοτήτων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η κατανόηση παραγοντοποίησης αλγεβρικών παραστάσεων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η επανάληψη εξισώσεων πρώτου βαθμού, από προηγούμενες τάξεις,
 • η επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου αλλά και παραγοντοποίησης,
 • η επίλυση ανισώσεων πρώτου βαθμού,
 • η επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, με αλγεβρική αλλά και γραφική μέθοδο επίλυσης (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της πιθανότητας και προβλήματα με αυτά(εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια της ισότητας τριγώνων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • η έννοια του θεωρήματος του Θαλή,
 • η έννοια της ομοιότητας τριγώνων (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • οι τριγωνομετρικοί αριθμοί αμβλειών γωνιών (εξ ‘ολοκλήρου νέο περιεχόμενο),
 • οι σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας,
 • οι νόμος των ημιτόνων – νόμος των συνημιτόνων.

Φυσική

Κατά τη διδασκαλία της Φυσικής Γ΄ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται σε επαφή και μαθαίνει να αναγνωρίζει τα φαινόμενα του Ηλεκτρισμού και της Ατομικής Ενέργειας καθώς και της Οπτικής.

Οι  μαθητές κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων μαθαίνου:

 • Να αναγνωρίζει τα διαφορετικά είδη Ηλέκτρισης και την λειτουργία του Ηλεκτρικού ρεύματος
 • Να αναγνωρίζει και να ξεχωρίζει τα ηλεκτρικά κυκλώματα κατά τον τρόπο σύνδεσής τους.
 • Να καταλαβαίνει την λειτουργία του Ν.Coulomb σε όλες τις πιθανές εκδοχές που θα συναντήσει καθώς και να διαχειρίζεται και να λύνει τις ασκήσεις πάνω σε αυτόν.
 • Να μπορεί να λύσει κάθε πιθανή άσκηση συνδεσμολογίας κυκλωμάτων.
 • Να αντιληφθεί την λειτουργία του φωτός και τους νόμους που το διέπουν καθώς και να μπορεί με ευκολία να λύσει τις αντίστοιχες ασκήσεις .
 • Να κατανοεί τα ατομικά φαινόμενα.

Χημεία

Οι μαθητές στην Γ΄ Γυμνασίου παίρνουν τα εφόδια για τη χημεία, αλλά και όχι μόνο, του λυκείου. Έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με έννοιες όπως Χημική Ένωση, περιοδικός πίνακας, αντίδραση. Είναι λοιπόν βασικό οι μαθητές κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων να μπορούν:

 • Να καταλάβουν τι είναι οξύ, βάση, άλας καθώς και τις ιδιότητές τους και πως αυτά διαχωρίζονται και συνδέονται μεταξύ τους.
 • Να γνωρίζουν και να διατυπώνουν σωστά τους ορισμούς του Αrrhenius για τα οξέα και τις βάσεις και να μπορούν να κάνουν τι ασκήσεις που περιέχονται.
 • Να καταλάβουν την κλίμακα του PH και με σύντομο και περιεκτικό τρόπο να δουλεύουν πάνω στις αντίστοιχες ασκήσεις.
 • Να κατανοήσουν την λειτουργία της Αντίδρασης Εξουδετέρωσης και πώς θα δουλεύουν με αυτήν συνδυάζοντας τις αντιδράσεις μεταξύ διαφόρων οξέων και βάσεων.
 • Να έρθουν σε επαφή με τον περιοδικό πίνακα και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτόν και να μπορούν όχι μόνο να καταλαβαίνουν που τοποθετείται κάθε ένα από αυτά, αλλά και γιατί.
 • Να έρθουν σε επαφή με τη χημεία του άνθρακα και να κατανοήσουν τα κομμάτια της θεωρίας πάνω σε αυτό και να μπορούν να λειτουργούν με άνεση στις αντίστοιχες ασκήσεις.

Πρόγραμμα Ομαδικών Μαθημάτων

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΩΡΕΣ
Έκθεση & Λογοτεχνία 1
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 1
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 1
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 140 €
Το φροντιστήριο smartclass.gr παρέχει τη δυνατότητα επιλογής τόσο του ολοκληρωμένου πακέτου μαθημάτων όσο και την επιλογή κάποιου ή κάποιων μαθημάτων από τα παραπάνω.
Τα μαθήματα της Γ΄ Γυμνασίου για τη σχολική χρονιά 2022-2023 ξεκινάνε 12 Σεπτεμβρίου 2022.
Οι φροντιστηριακές σημειώσεις του κάθε μαθήματος παρέχονται δωρεάν στους μαθητές μας.
Η διδακτική ώρα υπολογίζεται στα 50΄.

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα διαγωνισμάτων

Πατήστε εδώ για να δείτε τις φροντιστηριακές σημειώσεις

Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να μας καλέσετε στο +30 2311 242 973